2.0 Klima komore sa jednim ventilatorom za odsisavanje vazduha