1.2 Klima komore sa jednim ventilatorom i grejačem